English|中文 A member of
Guangzhou Xin Zhong Nan Certified Public Accountant Co., Ltd Position: Home > Contact Us


Guangzhou Xin Zhong Nan Certified Public Accountant Co., Ltd


Add:     22nd Floor, North Tower, City Square,
             445 Dongfengzhong Road, Guangzhou, 510030, China
Tel:      (8620) 83541025  83542219  83542022
Fax:      (8620) 83548834
Web:   
 http://guangdongcpa.cn 
Contact Person: Mr. Hiltung Fang
Email: 
fanght@tom.com